مبادله اخلاقی انگیزه دادگاه اخبار حوادث

مبادله: اخلاقی انگیزه دادگاه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی توسط حجاریان ، دختران افاده ای&quot، انتقاد یک زن اصلاح طلب از به کاربردن اصطلاح&quot

آذرمنصوری فعال اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت:«مثلا دختر یا خانواده اش جهت خواستگار افاده می کنند، عیب و ایراد می گیرند و شروط عجیب می گذارند تا اینکه دختر از

توسط حجاریان ، دختران افاده ای&quot، انتقاد یک زن اصلاح طلب از به کاربردن اصطلاح&quot

انتقاد یک زن اصلاح طلب از به کاربردن اصطلاح"دختران افاده ای"توسط حجاریان

عبارات مهم : آموزش

آذرمنصوری فعال اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت:«مثلا دختر یا خانواده اش جهت خواستگار افاده می کنند، عیب و ایراد می گیرند و شروط عجیب می گذارند تا اینکه دختر ازدواج نمی کند، پیر می شود و در منزل می ماند. تصمیم های سیاسی ما از این جهت مانند مواجهه با خواستگار هست؛ اگر به وقتش کار به آخر نرسید، دیگر فایده ای ندارد.»

توسط حجاریان ، دختران افاده ای&quot، انتقاد یک زن اصلاح طلب از به کاربردن اصطلاح&quot

اين جملات را برادر عزيزمان جناب آقاي سعيد حجاريان در مصاحبه اي كه روز گذشته منتشر شد، به كار برده اند.محور اصلي مصاحبه انتقادي ايشان وضعيت تعليق در تعليق تصميم گيري ها در كشور است و نقدي كه به دولت وارد دانسته اند.

صرف نظر از بحث اصلي اين گفت وگو، اين نوشتار در نقد ادبياتي است كه ايشان در تشريح وضعيت تعليق در تعليق تصميم گيري هاي دولت استفاده كرده اند.دختري كه آنقدر تعلل مي كند و خواستگاران متعدد را رد مي كند تا پير مي شود و وقت ازدواج را از دست مي دهد!

آذرمنصوری فعال اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت:«مثلا دختر یا خانواده اش جهت خواستگار افاده می کنند، عیب و ایراد می گیرند و شروط عجیب می گذارند تا اینکه دختر از

روان شناسان در تحليل واکنش‌ها انسان ها از تناوب اي به نام تناوب افكار نام مي برند. به اين معني كه واکنش‌ها انسان در تناوب اي شكل مي گيرد كه نقطه شروع آن افكار و باورهاي فرد هست. افكار و باورهايي كه تحت تاثير مجموعه آموزش هايي است كه انسان فرا مي گيرد. چه آموزش هاي رسمي و چه آموزش هايي كه نتيجه حضور فرد در محيط هاي متفاوت است.اين آموزش ها باور فرد را مي سازد، اين باور تبديل به احساس مي شود و اين احساس در نهايت در واکنش‌ها اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي انسان خود را نشان مي دهد.

با اين توضيح مجموعه رفتارهايي كه از ما سر مي زند و مجموعه ادبياتي كه در ارتباطات خود به كار مي بريم، تحت تاثير اين آموزه هاست.

فرق هم نمي كند كه فرد در جايگاه يك روشنفكر نو گرا و پست مدرنيزم منتقد سنت پرسشها را تجزيه و تحليل كند و يا فردي كه سنت گراست و اساسا باوري به مدرنيزم ندارد.

توسط حجاریان ، دختران افاده ای&quot، انتقاد یک زن اصلاح طلب از به کاربردن اصطلاح&quot

اين باورها در ضمير نا خودآكاه افراد شكل گرفته كه در مواقع متفاوت خود را نشان مي دهد. اين باور ساخته و پرداخته يك روز و دو روز نيست. اين باور ريشه تاريخي دارد و تغيير و اصلاح آن نيز با يك مقاله و يك نوشته امكان پذير نخواهد بود.به بيان ديگر تغيير نگاه جنس دومي به زنان، نياز به تغيير آموزش هاي ما دارد و اين آموزش ها بايد مجموعه رسانه هاي ديداري و شنيداري ما را در بر گيرد.

ادبيات جنسيتي بخش اثرگذار كليشه هاي جنسيتي را مشمول بر مي شود.اگر دقت كنيم، كلمات و جملاتي مشابه آنچه آقاي حجاريان به كار برده اند، بي شمار در گفت وگوهاي روزانه ممكن است تكرار شود و اين تكرار ها در تناوب اي ناخواسته بازتوليد مي شود.

آذرمنصوری فعال اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت:«مثلا دختر یا خانواده اش جهت خواستگار افاده می کنند، عیب و ایراد می گیرند و شروط عجیب می گذارند تا اینکه دختر از

فارغ از تفسير جمله اي كه آقاي حجاريان به كار برده اند، بايد ديد چگونه مي توان اين آموزه ها و باورهاي ذهني كه تبعيض عليه زنان را بازتوليد مي كند تغيير داد.

واژه های کلیدی: آموزش | مجموعه | اصلاح طلب | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs